Jazykové úrovně - Angličtina s úsměvem :-)

  

A1 Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, pokud druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je-li ochotna pomoci. Dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.
 
A2 Rozumí větám, frázím a často používaným výrazům v situacích, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a vyhledat v nich konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.
 
B1 Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Dokáže vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.
 

B2 Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže sledovat delší přednášku, v zásadě rozumí jednodušším filmům a seriálům v originálním znění a se základním porozuměním dokáže číst texty současné prózy. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Umí napsat podrobnější, srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností.
 

C1 Rozumí širokému okruhu náročných a delších textů, a to i z oblasti beletrie. Dokáže rozpoznat skryté významy v textu, tzv. číst mezi řádky, a ocenit styl daného autora. Bez větší námahy rozumí televizním programům a filmům. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.
 
C2 Snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého logického celku. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích. Dokáže vytvořit složité, precizně slohově i myšlenkově strukturované texty, souvisle je prezentovat a vést o nich polemiku. Jeho ústní a písemný projev odpovídá úrovni vzdělaného rodilého mluvčího.